Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktyPorovnat
     Uživatelské menu

     Obchodní podmínky

     Všeobecné obchodní podmínky
     Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti MADE GROUP, a.s., IČO 271 24 151, se sídlem Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9 - Čakovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156 (dále jen „MADE GROUP" nebo „společnost MADE GROUP") pro nákup zboží a/nebo služeb na webovém portálu podnikovka.cz (dále jen „VOP").

     I. Úvodní ustanovení
     Tyto VOP MADE GROUP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží a/nebo na využití služeb společnosti MADE GROUP (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi společností MADE GROUP a kupujícím (dále jen „Zákazník"), který si prostřednictvím webového portálu podnikovka.cz (dále jen „Portál Podnikovka") kupuje nebo hodlá zakoupit u MADE GROUP zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží").

     Zákazník si je vědom následujících povinností a zaručuje následující:

     1. veškeré údaje, které Zákazník poskytuje MADE GROUP, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
     2. je způsobilý k uzavření této Smlouvy, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
     3. pokud mu je méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Podnikovka takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let;
     4. zaplacením ceny za Nákup neporušuje ani neobchází práva třetích osob a je oprávněn finanční prostředky využité na zaplacení Nákupu použít;
     5. před zahájením užívání Portálu Podnikovka se důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi;
     6. souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy; náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na telefonní hovory, na internetové připojení aj.) hradí Zákazník;
     7. Zákazník Zboží na Portálu Podnikovka nekupuje jako podnikající osoba, ale jako koncový spotřebitel za účelem přímé spotřeby;
     8. MADE GROUP není povinno uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu včetně VOP a/nebo podmínky užití Portálu Podnikovka.

     Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb MADE GROUP na Portálu Podnikovka, která mají přednost před těmito VOP.

     Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Poté, co ji Zákazník s MADE GROUP uzavře, zůstane uložená u společnosti MADE GROUP a není Zákazníkovi přístupná.

     Společnost MADE GROUP může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost MADE GROUP informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Podnikovka, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohl Zákazník seznámit bez nepřiměřených obtíží. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním souhlasí.

     Společnost MADE GROUP je oprávněna prodej Zboží na Portálu Podnikovka kdykoliv ukončit.

     II. Uzavření Smlouvy
     MADE GROUP na Portálu Podnikovka nabízí ke koupi zboží a/nebo služby, včetně jejich cen. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v korunách českých.

     Možnost uzavření Smlouvy se společností MADE GROUP za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Podnikovka a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na Portálu Podnikovka.

     Zákazníkem objednané Zboží na Portálu Podnikovka jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP, dále označovány jako „Nákup".

     Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu Zákazník nejprve zvolí Zboží, jež chce zakoupit a jeho požadované množství (dále jen „Objednávka"). Jakmile Zákazník provede tímto postupem výběr veškerého Zboží, které chce zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Pokračovat k objednávce" v sekci Košík.

     V rámci rekapitulace Nákupu Zákazník uvede své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon a email) , potvrdí Souhlas s obchodními podmínkami a dokončí objednávku tlačítkem „Odeslat objednávku".

     MADE GROUP neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

     MADE GROUP je vždy oprávněno v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (např. telefonicky či písemně).

     Kupní smlouva mezi MADE GROUP a Zákazníkem vzniká předáním Zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce.

     MADE GROUP je v odůvodněných případech oprávněno požadovat prokázání věkové hranice Zákazníkem. Pokud nebude potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je MADE GROUP oprávněno odmítnout uzavření Smlouvy nebo její části a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

     MADE GROUP po expedici Objednávky vystaví Zákazníkovi daňový doklad a zašle jej prostřednictvím elektronické pošty. V případě odstoupení od kupní smlouvy MADE GROUP vystaví opravný daňový doklad a zašle jej prostřednictvím elektronické pošty.

     III. Změna a zrušení Objednávky
     Objednávka je pro Zákazníka závazná od okamžiku jejího dokončení na Portálu Podnikovka. Její změna je možná pouze ze strany MADE GROUP, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec MADE GROUP za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že Objednávka či jakákoli její jednotlivá položka v době vypravení Objednávka není dostupná.

     Zákazník není oprávněn Objednávku zrušit, vyjma storna při převzetí. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

     IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění
     MADE GROUP prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímě spotřeby a jsou tedy určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy podle ust. § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ").

     Odstoupení od Smlouvy
     V souladu s ust. § 1829 NOZ je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Objednávky.

     Zákazník je povinen odstoupení od Smlouvy sdělit společnosti MADE GROUP telefonicky nebo na adresu elektronické pošty info@podnikovka.cz a zaslat Zboží na své náklady na adresu provozovny MADE GROUP.

     Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník použít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici zde.

     Pro vyloučení pochybností MADE GROUP v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny živočišného původu, ovoce, zelenina) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

     Zákazník Zboží vrací úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti MADE GROUP pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

     V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 7 dnů od vrácení Zboží nebo od doložení odeslání Zboží ve lhůtě k tomu určené podle čl. IV. těchto VOP na bankovní účet Zákazníka jím sdělený.

     Práva z vadného plnění (Reklamace)
     Zákazník je povinen předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a případně zjištěné nedostatky vytknout společnosti MADE GROUP, a to např. vyznačením na dodacím listu ke Zboží nebo jiným vhodným způsobem.

     Vykazuje-li Zboží při předání Zákazníkovi vady, např. propadla expirační doba nebo jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití, Zákazník reklamuje Zboží v záruční době u společnosti MADE GROUP. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoliv provozovny společnosti MADE GROUP nebo prostřednictvím Portálu Podnikovka a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost MADE GROUP tímto informuje Zákazníka, že

     • s ohledem na povahu Zboží nemusí být ze strany MADE GROUP reklamaci Zákazníka vždy vyhověno, a to především v případě, kdy Zákazník nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání a/nebo pokud se nepodaří prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
     • u čerstvých surovin je zákazník povinen se řídit spotřebou a skladováním, které jsou v popisu Zboží;
     • u čerstvých surovin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí

     V případě reklamace Objednávky nebo její části bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad podle ust. § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

     Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

     MADE GROUP je povinno dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není jakost a provedení ujednáno, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně MADE GROUP.

     Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

     Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

     Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později.

     Projeví-li se vada u trvanlivého Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí a při dodržení skladovacích podmínek v popisu Zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

     Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

     Záruční doba běží od dodání Zboží společností MADE GROUP. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu MADE GROUP.

     Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti MADE GROUP a vadné Zboží společnosti MADE GROUP předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

     MADE GROUP je povinno vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. MADE GROUP zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. MADE GROUP nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

     Při uznání reklamace Zboží bude vyřešena výměnou Zbožínebo vrácením peněz dle výběru Zákazníka.

     Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost MADE GROUP nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

     V. Cena Zboží a platební podmínky
     Kupující bere na vědomí, že konečná cena Objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny vč. haléřů je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

     Cenu Zboží a případné další náklady podle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

     • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu při převzetí na provozovně MADE GROUP;
     • hotově při převzetí na provozovně MADE GROUP pouze v otevírací době pokladny, uvedené v Kontaktních údajích tohoto webu.

     Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až okamžikem uhrazení celkové ceny Zboží.

     Platba hotově – pokud Zákazník zvolí jako způsob placení platbu hotově, je cena splatná při předání Zboží. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem předání příslušné částky pověřené osobě na provozovně MADE GROUP při předání Zboží.

     Platba bezhotovostně – pokud Zákazník zvolí jako způsob placení platbu platební kartou, je cena splatná při předání Zboží. Cena se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet podle Smlouvy nebo podle těchto VOP.

     Jakmile Zákazník uhradí Zboží, MADE GROUP mu vystaví účtenku vystavenou v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

     VI. Předání zboží
     MADE GROUP Zboží Zákazníkovi předá na provozovnách, jejichž adresy a otevírací hodiny jsou uvedeny v Kontaktních údajích tohoto webu.

     Objednávku lze zadat pouze na další a následující pracovní dny. Musí být vyzvednuta v požadovaný/zadaný den odběru.

     VII. Odpovědnost a záruky
     MADE GROUP nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Podnikovka využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

     MADE GROUP nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Podnikovka způsobené přerušením přívodu el. energie.

     MADE GROUP nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Podnikovka. MADE GROUP nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Podnikovka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Podnikovka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

     MADE GROUP neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti MADE GROUP, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

     Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a MADE GROUP dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti MADE GROUP vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

     MADE GROUP také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

     VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
     Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Podnikovka (včetně fotografií nabízeného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejm. zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

     Zákazník se zavazuje používat Portál Podnikovka výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Podnikovka.

     Přístup a užití Portálu Podnikovka ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

     Zákazník není oprávněn používat Portál Podnikovka způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Podnikovka. Portál Podnikovka je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti MADE GROUP, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Podnikovka.

     Zákazník užívá Portál Podnikovka na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie Zboží na Portálu Podnikovka jsou pouze ilustrativní.

     MADE GROUP neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Podnikovka, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Podnikovka ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

     MADE GROUP si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Portálu Podnikovka.

     MADE GROUP není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

     Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, odepřením převzetí adresátem; je považována za doručnou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a vystavení výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, pokud dojde k uložení u provozovatele poštovních služeb, i pokud se adresát o uložení nedozvěděl.

     IX. Ochrana osobních údajů
     MADE GROUP (v pozici správce osobních údajů) zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679, dále jen „GDPR"), a to jméno, adresu a telefon.

     Zákazník bere na vědomí, že

     1. osobní údaje poskytuje k dalšímu zpracování obchodní společnosti MADE GROUP, a.s., IČ 27124151
     2. Kostelecká 894/64, 196 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156 (dále jen „MADE GROUP");
     3. osobní údaje poskytuje z důvodu uzavření kupní smlouvy;
     4. osobní údaje a veškeré dokumenty jsou uchovávány pouze po dobu stanovenou zákonem;
     5. osobní údaje nejsou zpracovávány automaticky ani k jinému účelu než dle 2);
     6. má právo požadovat od MADE GROUP informaci či potvrzení o tom, jaké osobní údaje o něm shromažďuje, za jakým účelem, způsob jejich získání a jejich výpis;
     7. má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci jím poskytnutých osobních
     8. má právo požadovat po MADE GROUP, aby v případě, že osobní údaje jsou chybné, provedla
     9. MADE GROUP má povinnost informovat jej v případě, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů.

     X. Závěrečná ustanovení
     Vztah se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a MADE GROUP je místně příslušným soudem soud podle sídla MADE GROUP.

     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, na jejíž stránkách www.coi.cz lze nalézt více informací o mimosoudním řešení sporu.

     MADE GROUP je oprávněno k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

     Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným či neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

     MADE GROUP je oprávněno prodej Zboží na Portálu Podnikovka kdykoliv ukončit.

     Kontaktní údaje zákaznické podpory MADE GROUP jsou uvedeny na Portálu Podnikovka. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@podnikovka.cz, telefonní číslo +420 255 795 795. Provozní doba telefonního čísla po – čt 6:00-20:00, pá 6:00-14:30, ne 14:00-20:00.

     Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.12.2020

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, pomůžeme Vám po zavolání na číslo 255 795 795.