Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktyPorovnat
     Uživatelské menu

     Reklamace

     V souladu s ust. § 1829 NOZ je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Objednávky.

     Zákazník je povinen odstoupení od Smlouvy sdělit společnosti MADE GROUP telefonicky nebo na adresu elektronické pošty info@podnikovka.cz a zaslat Zboží na své náklady na adresu provozovny MADE GROUP.

     Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník použít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici zde.

     Pro vyloučení pochybností MADE GROUP v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny živočišného původu, ovoce, zelenina) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

     Zákazník Zboží vrací úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti MADE GROUP pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

     V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 7 dnů od vrácení Zboží nebo od doložení odeslání Zboží ve lhůtě k tomu určené podle čl. IV. těchto VOP na bankovní účet Zákazníka jím sdělený.

     Práva z vadného plnění (Reklamace)
     Zákazník je povinen předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a případně zjištěné nedostatky vytknout společnosti MADE GROUP, a to např. vyznačením na dodacím listu ke Zboží nebo jiným vhodným způsobem.

     Vykazuje-li Zboží při předání Zákazníkovi vady, např. propadla expirační doba nebo jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití, Zákazník reklamuje Zboží v záruční době u společnosti MADE GROUP. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoliv provozovny společnosti MADE GROUP nebo prostřednictvím Portálu Podnikovka a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost MADE GROUP tímto informuje Zákazníka, že

     • s ohledem na povahu Zboží nemusí být ze strany MADE GROUP reklamaci Zákazníka vždy vyhověno, a to především v případě, kdy Zákazník nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání a/nebo pokud se nepodaří prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
     • u čerstvých surovin je zákazník povinen se řídit spotřebou a skladováním, které jsou v popisu Zboží;
     • u čerstvých surovin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí

     V případě reklamace Objednávky nebo její části bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad podle ust. § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

     Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

     MADE GROUP je povinno dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není jakost a provedení ujednáno, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně MADE GROUP.

     Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

     Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

     Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později.

     Projeví-li se vada u trvanlivého Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí a při dodržení skladovacích podmínek v popisu Zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

     Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

     Záruční doba běží od dodání Zboží společností MADE GROUP. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu MADE GROUP.

     Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti MADE GROUP a vadné Zboží společnosti MADE GROUP předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

     MADE GROUP je povinno vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. MADE GROUP zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. MADE GROUP nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

     Při uznání reklamace Zboží bude vyřešena výměnou Zbožínebo vrácením peněz dle výběru Zákazníka.

     Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost MADE GROUP nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

     Více informací naleznete v Obchodních podmínkách

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, pomůžeme Vám po zavolání na číslo 255 795 795.